อาจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ(รักษาการ)
อาจารย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อาจารย์กิตติศักดิ์ ฤาแรง
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางสาวสุกฤตตา วิเศษวงษา
เลขาสำนักวิชาการ
  • ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวสมญา บาททอง
หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
นางสาววลัยพร ลอยสูงเนิน
นางสาวชนม์ธัญญมนตร์ สริรักษ์
นางสาวศุจินธรา ยุระไชย
  • ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ

หัวหน้าส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ
นางสาววันทนีย์ พยุหกฤษ
นางสาวเมตตา วรรณพิม
นางสาวฐรัชฎา เพียพล
น.ส.กรรณิการ์ ทองแสง
น.ส.ละอองดาว ปทุมสูติ
นางสาวอรวรรณ นวลฉวี
  • ส่วนงานห้องสมุด

อาจารย์ประกอบเกียรติ ตั้งคณะสิงห์
หัวหน้าส่วนงานห้องสมุด
นางสาวอริสรา ไพรี
นางพัทรียา วรชื่น
นายนิคม อ่ำอ่อน
  • งานตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวสุกฤตตา วิเศษวงษา
นางสาวกรรณิการ์ ทองแสง

Go to top