• พันธกิจ

  ประสานงานด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก และประสานงานด้านวิชาการกับคณะ/สาขา และหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา
  รวมถึงการจัดตารางสอนและกลุ่มการเรียน การจัดและดูแลการใช้ห้องเรียน     การจัดสอบ การอบรมและพัฒนาด้านการเรียนการสอน
  งานวิชาการ การประเมินผลการสอน ตลอดจนระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิสัยทัศน์

  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่เข้มเข็งและมีคุณภาพ มีศักยภาพในการประสานงานวิชาการ และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปรัชญา

  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด

Go to top