อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานเลขานุการและสารบรรณ

วิทยาเขตวัชรพล

นางสาวกรรณิกา แก้วสวัสดิ์
นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์สอน
นางสาวบังอร ภูมิชัย
นางสาวอริศา ภักตะภา
นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ กาญจนกูล
นางสาวลภัสรดา หงษ์นาค
นางสาวสุจิตรา มหาศรีทะเนตร

วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางชนินทร์ธร สังข์วรรณะ
นางสาวปัทมา วิเศษสิงห์
นางสาวมยุรี แก้วเพ็ชรมะดัน
ว่าที่ ร.ต.หญิงมนิศรา ปะวะถา
นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์

วิทยาเขตวัชรพล

นายปิยะพันธ์ อุตตมะเวทิน
นางวาสนา นนทลี
นายรังสิมันต์ อินทรมาศ
นางสาววิชาพา กาไหล่ทอง

วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสาวมณฑา วงษ์ประดิษฐ์
นางสาวชนันท์พร กิมเยื้อน
นางสาวชลิดา คงนิมิตร

ส่วนงานนิติกร

อาจารย์ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์

ส่วนงานหลักสูตรและประสานงานภายนอก

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
นางสาวลภัสรดา หงษ์นาค

ส่วนงานสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
นางสาวลภัสรดา หงษ์นาค

ส่วนงานบัญชีและการเงิน

วิทยาเขตวัชรพล

นางศุภวรรณ ชาญติสิงห์
นางสาวพรรณทิพย์ เพ็งสมบูรณ์
นางสาวจุฑารัตน์ เงินประเสริฐ
นางสาวรุ่งทิวา สุทรงชัย
นางสาวกิ่งกาญจน์ ตรีไวย
นางสาวปัทมพร พุ่มโพธิ์
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเมืองกลาง
นางสาวฐิติมา กลิ่นสุต
นางสาววิชุดา สุขกล่ำ
นางสาวอัปสร จันทะคัต
นางสาวกำไร ศรีบุญเพ็ง
นางสาวพิไลลักษณ์ แซ่คู

วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสาวกาญจนา สังข์วรรณะ
นางสาวพรวดี สีขำ
นายสมทบ คงอาจหาญ
นางสาวรัชนีกร สมศรี
นางหงษ์ทอง อินทร์ใจเอื้อ

Go to top