- พิจราณาร่าง จัดทำ ตรวจสอบ ประสานงานนิติกรรม และสัญญาต่างๆ
  - เสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับนิติกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  
  - ห้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  
  - ติดต่อและประสานงานด้านคดีความของมหาวิทยาลัย 
  - รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน
  - รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน
  - รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน   
  - รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน
  - จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
  - จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน
  - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Go to top