ผลประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลของการประเมินคุณภาพภายใน IQA ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้ ดังนี้  …

     ขอเชิญนิสิต และ คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมคุณภาพงานด้วยวงจร PDCA" ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพพล)

    Go to top