แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับคณะอาจารย์และบุคลากร

ลำดับ

คู่มือ / เอกสาร

ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

IQA 2.1 (ระดับคณะวิชา) แบบประเมินการสนับสนุนการวิจัย(เวสเทิร์น)

12/01/60

2

IQA 4.1-5.1 (ระดับคณะวิชา) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร(ม.เวสเทิร์น)

12/01/60

3

IQA (3.2-3.3-4.3-6.1ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์บริหารหลักสูตร ให้คำปรึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้wtu(สำหรับอาจารย์และบุคลากร ม.เวสเทิร์น)

12/01/60

4

IQA 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน) เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะและสถาบัน

คลิกเพื่อโหลด

12/01/60

5

IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ(เวสเทิร์น)

12/01/60

แบบประเมินคุณภาพการศึกษานิสิต

ลำดับ

คู่มือ / เอกสาร

ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

IQA 2.2 แบบสอบถามบัณฑิต(เวสเทิร์น)

12/01/60

2

IQA (3.2-3.3-6.1ระดับหลักสูตร) (1.5 ระดับคณะวิชา) และ(1.4 ระดับสถาบัน) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

12/01/60

3

IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร)   แบบประเมินรายวิชา wtu(ม.เวสเทิร์น)

12/01/60

4

IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย wtu(ม.เวสเทิร์น)

คลิกเพื่อโหลด

12/01/60

5

IQA แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อ (แบบประเมินโครงการของกิจการนิสิต)

12/01/60

6

IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ(เวสเทิร์น)

12/01/60

แบบประเมินคุณภาพการศึกษาบุคคลภายนอก

ลำดับ

คู่มือ / เอกสาร

ดาว์นโหลด

ประกาศ ณ วันที่

1

IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 12 และIQA 2.1(ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน(ม.เวสเทิร์น)

12/01/60

Go to top