ปี 2560

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่มวันสุดท้าย อัพเดท
1 24 กมราคม 2560 1 16 มกราคม 2560  
7 กุมภาพันธ์ 2560 30 มกราค 2560   
14 มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560   
4 5 เมษายน 2560 4 30 มีนาคม 2560  
5 4 พฤษภาคม 2560 5 29 เมษายน 2560 20 เมษายน 2560

รายชื่อนิสิตที่เข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24 มกราคม 2560

รายชื่อนิสิตที่เข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อนิสิตที่เข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560

รายชื่อนิสิตที่เข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560


ปี 2559

 ลำดับ วันที่จัดประชุม  ครั้งที่    กำหนดส่งเล่ม หมายเหตุ
1 5 ก.ค.59 4 25 มิ.ย.59  
4 ส.ค.59 30 ก.ค.59  
22 ส.ค.59 30 ก.ค.59 เกิน 10 คน
4 6 ก.ย.59  26 ส.ค.59   
6 ต.ค.59  23 ก.ย.59   
10 พ.ย.59  30 ต.ค.59   
12 ธ.ค.59    2 ธ.ค.59   
 
 

หมายเหตุ

1.ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีนิสิตส่งเล่มอย่างน้อย 5 คน
2.กรณีที่ไม่ถึง 5 คน จะยกยอดไปในเดือนถัดไป แต่ถ้าเดือนถัดไป มีนิสิตมากกว่า 10 คน สำนักวิจัยขอเข้าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิก่อน (การคัดเลือกเรียงลำดับตามนิสิตที่ส่งก่อน-หลัง)
3.อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณา
4.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการได้
5.วัน-เวลาพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการ และตารางเวลาของผู้ทรงคุณวุฒิ

Go to top