Menu

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดพิธี มอบเสื้อกาวน์ สำหรับนิสิตคณะทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 83 คน
เพื่อขึ้นฝึกในคลีนิคทันตกรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม อาคารทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
Go to top