นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เดินทางศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 รศ.พัชรี ตันศิริ และคณาจารย์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี เดินทางศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

Go to top