Menu

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 3 นางสาวทายารัตน์ พิมพ์หล่อ และ นางสาวศิริพร อินทร์สุข คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ กับรางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติที่ดี เยาวชนวัยใส ห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

Go to top