Menu

สำนักจการนิสิต จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถและความปลอดภัยด้านจราจร ให้กับนิสิตที่สนใจ โดยมีอาจารย์ก้าน แตงทอง จากศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่การจราจร

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเภสัช มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

Go to top