Menu

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ จากภาคใต้
ได้แก่ นิสิตจากจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส จำนวน 90 คน
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
Go to top