Menu

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปฐมนิเทศนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยมีนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอกเข้าร่วม โครงการจำนวน 34 คน ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย
Go to top