Menu

สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์เพื่อสร้าง ความสามัคคีในหมู่นิสิต
โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสที่ 10 สิงหาคม 2560
Go to top