Menu
คณะทันตแพยศาสตร์ เปิดบริการฟรี
ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟันฟรี วันที่ 20 ต.ค. 60 นี้ ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ประจำปี 2560 ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ประภากร สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นประธานในพิธี พร้อมกรรมการสภาและผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากกรรมการสภาและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -12.00 น.

Go to top