Menu
คณะทันตแพยศาสตร์ เปิดบริการฟรี
ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟันฟรี วันที่ 20 ต.ค. 60 นี้ ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ประชาคมอาเซียน และโครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และรู้จักอาหารแต่ละประเทศเขตอาเซียน พร้อมทั้งรักษาวัฒธรรมอันดีของดีผ่านประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพลเข้าร่วม ทั้ง 4 ชั้นปี ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น. ณ อาคารเธียเตอร์ อาคารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Go to top