กำหนดการรับปริญญา60

กำหนดการรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตร
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร
ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.


โดยมหาวิทยาลัยขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้


กำหนดการซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร
๑. กำหนดการซ้อมและพิธีประทานปริญญาบัตร

๒. แบบตอบการเข้าร่วมพิธี
๓. กำหนดเครื่องแต่งกาย
๔.ใบนำฝากค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
๕. ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับญาติ+ค่าเข้าร่วมงานฉลองบัณฑิตสำหรับญาติ

๖. ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจัดส่งใบปริญญาบัตรและชุดครุย ปีการศึกษา 2560
๗. แบบชุดครุย


ตรวจสอบรายชื่อ ระดับปริญญาตรี
 ๑. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 ๒. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 ๓. พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 ๕. คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 ๖. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
 ๗.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
 ๘. บัญชีบัณฑิต

 ๙. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
 ๑๐. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
 ๑๑. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ๑๒. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ
 ๑๓. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 ๑๔. นิติศาสตรบัณฑิต


ตรวจสอบรายชื่อ ระดับปริญญาโท
 ๑.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 ๒. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 ๓. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 ๔. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานวิศวกรรม
 ๕. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 ๖. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานสาธารณสุข

ตรวจสอบรายชื่อ ระดับปริญญาเอก

 ๑. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 ๒. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 ๓. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
 ๔. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
 ๕. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อ อาจารย์ดาวรุ่งรตา โทร 097 1566 914

แผนที่วิทยาเขตวัชรพล

แผนที่อาคารหอประชุมพุทธมณฑล

ภายในอาคารหอประชุม

Please publish modules in offcanvas position.