Menu

Cinque Terre

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมในสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2560 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมุ่งให้ความสำคัญประการหนึ่งกับ

(1).การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้เป็นผู้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

(2).การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเนื่องจากวัยสูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีความเสื่อมถอยต้องการการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยซึ่งทำให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพและการสาธารณสุขที่หลากหลายสาขาเป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้สูงอายุในสังคมมีสุขภาพอนามัยที่ดีสามารถทำงานได้เหมาะสมกับศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังที่จะทำให้เป็นภาระแก่บุคคลครอบครัวและระบบสุขภาพ

(3).การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากรโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้นำทางปัญญาที่ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้วยการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงคุณค่าและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมยุคไร้พรมแดนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดนด้วยระบบการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายที่ผู้เรียนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ตามความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเพิ่มศักยภาพบุคคลให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากลเป็นปัญญาชนพัฒนาตนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการปฏิบัติงาน

 

News

Multiple layout configurations

JSN Solid provides 36+ module positions. All module positions are collapsible and can arrange modules in horizontal or vertical layout...

Super rich typography ready

Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement...

Responsive Design

All JoomlaShine templates are equipped with responsive design feature making your website look beautiful in both smartphones and tablets...

Go to top