ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์วิชาการ

  •      "ที่สุดของ Digital Learning สู่สุดยอด Thailand 4.0"

           วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สวก./ศสท.และผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ คทต.

  • เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดแผนการเรียนและการลงทะเบียนนิสิต คทต.
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยา เขตวัชรพล

Go to top