ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ควบคู่กันไป การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการครบ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการกับกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสำนักวิจัยและบริการวิชาการนับเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

          โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานและส่งเสริม กิจกรรมการวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประสานและควบคุมการทำวิจัยของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและการเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์ นิสิตและนักวิชาการทั่วไป ประสานและร่วมมือการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงนับเป็นหน่วยงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวก การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย และการบริการวิชาการกับสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุน และเป็นความจำเป็นที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการควรจะต้องมีแผนงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยประสานงานให้เกิดคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น รวมทั้งนำวิชาการ เพื่อบริการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมและประเทศในที่สุด

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุุดมศึกษา
สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Go to top