สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

ดร.ประภากร สมิติ
ดร.ประภากร สมิติ

นายกสภา

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก : ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ปริญญาโท  : รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  : รัฐประศาสนศาสตร์ Parsons College USA.

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2547 – 2551  : ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดชัยนาท

รศ.พรชัย เทพปัญญา อุปนายก

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Detroit University , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ Inter union local authority, ประเทศเนเธอแลนด์

 

ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน : อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 • 2549-2550 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • 2541-2547 : ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2537-2539 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D, in Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A
 • M.B.A, in Marketing Management, Oklahoma University, U.S.A
 • B.S.C.E. in Civil Engineering, University of Phillipines
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • DPA (Public Administration), Ateneo De Davao University , Philippines
 • Master of Public Administration (Organization and Management), NIDA
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2539 – 2540 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2535 – 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์

 

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ  กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic and State University USA.
 • ปริญญาตรี การบัญชี Virginia Polytechnic and State University USA

 

ประสบการณ์การทำงาน 

 • 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจรรยาบรรณและประธานกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชี บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2557 ที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทจัดหางาน ไตรคอร์ จำกัด

ผศ.ดร.ภัทรวรรณ ประสานพาณิชย์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ The University of Memphis , U.S.A. 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Virginia Commonwealth University , U.S.A.
 • ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปัจจุบัน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สถาบันบริหารธุรกิจศศิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • 2548 – 2551 อาจารย์ City University of Hong Kongประสบการณ์ทำงาน

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลาพรม กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก Information Systems The University of Sarasota USA
 • ปริญญาโท Finance, Oklahoma City University USA
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

พันเอกหญิงพันทิพย์ คติภักดีธรรม กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2530 – ปัจจุบัน ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

ศาสตราจารย์(กิตติคุณ)ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
 • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
 • Cer tificate of Oral PathologyUniversity of Alabama, USA
 • Certificate of Anatomical Pathology University of Alabama, USA
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D.(Criminal Justice),Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A.
 • ค.ม.(จิตวิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สค.ม.(อาชญาวิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์ กรรมการ

 


 

รองศาสตราจารย์ อัจฉรา เปรื่องเวทย์ กรรมการ

รศ. จรินทร์ เทศวานิช กรรมการ

ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ กรรมการ

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน