สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ
ดร.ประภากร สมิติ

ดร.ประภากร สมิติ นายกสภา

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก : ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ปริญญาโท  : รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  : รัฐประศาสนศาสตร์ Parsons College USA.


ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 – ปัจจุบัน  นายกสภา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2551   ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดชัยนาท


 

รศ.พรชัย เทพปัญญา

รศ.พรชัย เทพปัญญา อุปนายก

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Detroit University , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ Inter union local authority, ประเทศเนเธอแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน  อุปนายก สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 • 2549-2550 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • 2541-2547 : ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2537-2539 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D, in Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A
 • M.B.A, in Marketing Management, Oklahoma City University, U.S.A
 • B.S.C.E. in Civil Engineering, University of Phillipines
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • Ph.D, in Public Administration Ateneo De Davoa University, Philippines
 • ปริญญาโท รัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.เอกพร รักความสุข

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ

การศึกษา 
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2539 – 2540 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2535 – 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic and State University USA.
 • ปริญญาตรี การบัญชี Virginia Polytechnic and State University USA
ประสบการณ์การทำงาน 
 • ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 • 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจรรยาบรรณและประธานกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชี บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2557 ที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทจัดหางาน ไตรคอร์ จำกัด

 

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ค.ด. บริหารการศึกษา ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 2535 - 2550 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน คณบดีพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2538 - 2540 ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2548 - 2551อุปนายกสภาวิทยาลัยมิชชั่น
ผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลาพรม กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก Information Systems The University of Sarasota USA
 • ปริญญาโท Finance, Oklahoma City University USA
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พ.อ.หญิงพันทิพย์ คติภักดีธรรม

พันเอกหญิงพันทิพย์ คติภักดีธรรม กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2530 – ปัจจุบัน ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย
ศ.(กิตติคุณ)ทพ.วินัย ศิริจิตร

ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
 • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
 • Cer tificate of Oral PathologyUniversity of Alabama, USA
 • Certificate of Anatomical Pathology University of Alabama, USA
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D.(Criminal Justice),Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A.
 • ค.ม.(จิตวิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สค.ม.(อาชญาวิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์

รศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์ กรรมการ

 


 

รศ.อัจฉรา เปรื่องเวทย์

รองศาสตราจารย์ อัจฉรา เปรื่องเวทย์ กรรมการ

รศ. จรินทร์ เทศวานิช

รศ. จรินทร์ เทศวานิช กรรมการ

ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ

ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ กรรมการ

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์