อธิการบดี/รองอธิการบดี
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รองอธิการบดี

อาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์

อาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์

คุณวุฒิการศึกษา  
 • Certificate Quantitative Finance, London
 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

คุณวุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาโท  ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ปริญญาตรี  ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.นุสรา เกิดประทุ

ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

รองอธิการบดี

อาจารย์ดิษสุวรรณ​ สามพี่น้อง

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์