อธิการบดี/รองอธิการบดี

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา
 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ รองอธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา 
 • Ph.D (Honors),Management, Adamson University,Philippines
 • M.B.A. Marketing, Oklahoma City University, USA
 • ปริญญาตรี บธบ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง รองอธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาโท  ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ปริญญาตรี  ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ดิษสุวรรณ​ สามพี่น้อง รองอธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท รป.ม.บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

อาจารย์เดวิด สมัญญาภรณ์ รองอธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา  
 • Certificate Quantitative Finance , London.
 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน