อธิการบดี/คณบดี

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา
 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณบดี

ศ(กิตติคุณ)ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
การศึกษา

 • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
 • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษา

 • Ph.D. Educational Administration Banasthali University, India 
 • M.S. Agricultural Education University of the Philippines 
 • ปริญญาโท ค.ม.การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี กส.บ.พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
การศึกษา

 • ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ปริญญาตรี ค.บ.พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
การศึกษา
 

 • ปริญญาเอก กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
 • ปริญญาโท กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
 • ปริญญาตรี วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
การศึกษา

 • ปริญญาตรี การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นต้น วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

รักษาการ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
การศึกษา

 • ปริญญาโท รป.ม.บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และบุรีรัมย์
การศึกษา

 • ปริญญาโท รป.ม.บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
การศึกษา

 • ปริญญาโท วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ปริญญาตรี วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล
การศึกษา

 • ปริญญาโท วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ปริญญาตรี วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ภกญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์
การศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) M.Sc.(Pharmacology)
 • ปริญญาตรี  เภสัชศาสตร์บัณฑิต B.Pharm.

อาจารย์ นีรนุช เนื่องวัง

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสศาสตร์
การศึกษา

 • ปริญญาโท บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 • ปริญญาตรี บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.รัฐชฎา ฤาแรง

คณบดี คณะนิติศาสตร์
การศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน