อธิการบดี/ผู้อำนวยการ

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา
  • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
  • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma University, U.S.A
  • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
  • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้อำนวยการ

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
ผอ.สำนักอธิการบดี
อาจารย์จีรกิติ์ ทัดศรี
ผอ.สํานักบริหารทรัพย์สิน วัชรพล
อาจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผอ.สำนักวิชาการ
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
ผอ.สํานักบริหารทรัพย์สิน กาญจนบุรีและบุรีรัมย์
รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง
ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์วุฒิชัย วัยวุฒิ
ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์พิมพ์ คงขาว
ผอ.สำนักกิจการนิสิต

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน