อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา
 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล ผู้ช่วยอธิการบดี

การศึกษา
 • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด ผู้ช่วยอธิการบดี

การศึกษา
 • Master of Education(Nursing Administration)
 • Bachelor of Education ( Maternal and Child Nursing)

รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี

การศึกษา
 • Ph.D.Educational Administration and Leadership, Educational
 • M.A.B.P Business Management 2004 , University of South Australia, 
 • ปริญญาโท  Social Development Management,NIDA
 • ปริญญาตรี ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

อาจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร ผู้ช่วยอธิการบดี

การศึกษา
 • ปริญญาโท M.B.A General Management มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดี

การศึกษา
 • ริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย์จีรกิติ์ ทัดศรี ผู้ช่วยอธิการบดี

การศึกษา
 • ปริญญาโท M.B.A. Marketing มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี B.Tech,Business Information Technology, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • B.S, Construction Management, University of the District of Columbia, USA

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน