สำนักบริหารทรัพย์สิน

สำนักบริหารทรัพย์สิน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพีงพอใจสูงสุดของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย"

พันธกิจ

 • ความสะอาด: ดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ความสะดวก: จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • ความปลอดภัย: ดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
 • ความรวดเร็ว : สนองตอบความต้องการต่างๆด้วยความรวดเร็ว
 • ความถูกต้อง : จัดการงานต่างๆด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผล : บริหารและจัดการภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยประสิทธิภาพที่สูงที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุด

สำนักบริหารทรัพย์สิน

สำนักบริหารทรัพย์สิน ดูแลรับผิดชอบสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีภาระหน้าที่ในส่วนงานต่างๆต่อไปนี้

 • ส่วนงานอาคารสถานที่
 • ส่วนงานซ่อมบำรุง
 • ส่วนงานรักษาความปลอดภัย
 • ส่วนงานยานพาหนะ
 • ส่วนงานคลินิกทันตกรรม
 • ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ (กาญจนบุรี)
 • ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ (วัชรพล)
 • ส่วนงานหอพักนิสิต
 • ส่วนงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ส่วนงานภูมิทัศน์
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
 • ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์
โครงสร้างการบริหาร
อยู่ระหว่างปรับปรุง