ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ปรัชญา : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด, เอกลักษณ์ (Uniqueness) : ร่วมมือกันสร้างสรรค์ ชั้นนำทางปัญญา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง, อัตลักษณ์ (Identity) : เป็นปัญญาชน พัฒนาตนดี ปฎิบัติงานมีทักษะ มีสมรรถนะพิเศษ  ร่วมมือ สามัคคี 

If the screen appears blank when trying to view related services or web pages in LINE, please update to the latest version of Android System WebView.

 • Group video calls with friends, family, roommates and others
 • Share photos and videos
 • Express you rself with hundreds of free stickers!
 • Encrypted chats and calls
 • Optimized for Android tablets
 • Avoid SMS and phone call charges
app-layout

If the screen appears blank when trying to view related services or web pages in LINE, please update to the latest version of Android System WebView.

 • Group video calls with friends, family, roommates and others
 • Share photos and videos
 • Express you rself with hundreds of free stickers!
 • Encrypted chats and calls
 • Optimized for Android tablets
 • Avoid SMS and phone call charges
app-layout

If the screen appears blank when trying to view related services or web pages in LINE, please update to the latest version of Android System WebView.

 • Group video calls with friends, family, roommates and others
 • Share photos and videos
 • Express you rself with hundreds of free stickers!
 • Encrypted chats and calls
 • Optimized for Android tablets
 • Avoid SMS and phone call charges
app-layout
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

  

     ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนัก ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ 

นโยบายประกันคุณภาพ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
แบบประเมินคุณภาพการศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากร
    ☞ IQA 2.1 (ระดับคณะวิชา) แบบประเมินการสนับสนุนการวิจัย (เวสเทิร์น)
    ☞ IQA 4.1-5.1 (ระดับคณะวิชา) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร (ม.เวสเทิร์น)
    ☞ IQA (3.2-3.3-4.3-6.1 ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์บริหารหลักสูตร ให้คำปรึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ wtu (สำหรับอาจารย์และบุคลากร ม.เวสเทิร์น) 
    ☞ IQA 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน) เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะและสถาบัน 
    ☞ IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น)

แบบประเมินคุณภาพการศึกษา บุคคลภายนอก
    ☞ IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 12 และ IQA 2.1 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน (ม.เวสเทิร์น)

แบบประเมินคุณภาพการศึกษา นิสิต
    ☞ IQA 2.2 แบบสอบถามบัณฑิต (เวสเทิร์น)
    ☞ IQA (3.2-3.3-6.1 ระดับหลักสูตร) (1.5 ระดับคณะวิชา) และ(1.4 ระดับสถาบัน) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
    ☞ IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร) แบบประเมินรายวิชา wtu (ม.เวสเทิร์น)
    ☞ IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย wtu (ม.เวสเทิร์น)
    ☞ IQA แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อ (แบบประเมินโครงการของกิจการนิสิต)
    ☞ IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น)


ประกาศทั่วไป
    » ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ประกาศคำสั่งการแต่งตั้งบริหาร
    » คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
    » คำสั่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
  
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
    » คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
    » คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
    » แต่งตั้งคณะกรรมการระบบ World Education Management System (WEMs)
    » แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลระบบ World Education Management System (WEMs)
    » แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะอนกรรมการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สั่งคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต พ.ศ. 2560
    » แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2560 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
    » อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
    » อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
    » อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560
    » ประมาณการรายละเอียดเงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี 2560

ประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบุคลากร
    » การบริหารงานด้านการพัสดุ พ.ศ. 2558
    » การแต่งกายของบุคลากร

 

 

 

แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
» ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)
» คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
» การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
» ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
» ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
» ประกาศกระทรวง เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
» การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
» เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555
» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo

Education

2014-2016

Master of Information Technology

University Of Michigan, MI, USA

2006-2010

Certificate Of Computer Science

University Of New Western Sydney, Australia

2010-2014

Bachelor Of Computer Engineering

Oxford Brookers University, UK

2010-2014

Diploma In Product and Design

Flamingo International College, Malaysia

Join The Team

If you love creating professional, beautiful and simple Joomla templates or possess Joomla web development skills to help with coding pages/extensions quickly and efficiently, then we can’t wait to welcome you onto our team.