Image
สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • เป็นศูนย์กลางการทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงนบริหาร วิชาการ และงานบริการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาบุคลากรและส่วนงนของสำนักอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

ภารกิจ
ภารกิจ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนานิสิต เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป 
  •  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร

สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ
  • เป็นศูนย์กลางการทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงนบริหาร วิชาการ และงานบริการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ3. พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้
  • พัฒนาบุคลากรและส่วนงนของสำนักอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจ
ภารกิจ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนานิสิต เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป 
  •  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร