สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ควบคู่กันไป การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการครบ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการกับกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสำนักวิจัยและบริการวิชาการนับเป็นหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
        โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานและส่งเสริม กิจกรรมการวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประสานและควบคุมการทำวิจัยของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ประสานและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและการเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์ นิสิตและนักวิชาการทั่วไป ประสานและร่วมมือการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จึงนับเป็นหน่วยงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวก      การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย และการบริการวิชาการกับสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุน และเป็นความจำเป็นที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการควรจะต้องมีแผนงานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยประสานงานให้เกิดคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น รวมทั้งนำวิชาการ เพื่อบริการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมและประเทศในที่สุด

วิสัยทัศน์

พัฒนา ส่งเสริม และประสานงานวิจัยและบริการวิชาการให้ก้าวไกล
  
วัตถุประสงค์
 • พัฒนาระบบการวิจัย และส่งเสริมคณาจารย์ให้ทำวิจัยรวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่การวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้
 • เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคม
 • เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและอาจารย์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • เพื่อให้การรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์แก่อาจารย์ นิสิตและบุคคลทั่วไป
 • เพื่อประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัย ปีละ 1 ครั้ง
 • เพื่อประสานงานการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลั

พันธกิจ

 • การส่งเสริมและประสานงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
 • การประสานงานบริการวิชาการแก่สังคม
 • การประสานการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การประสานงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • การประสานงานการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัย
 • การส่งเสริมและประสานงานการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ>>>
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ>>>
การประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย  ในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย       ระดับชาติครั้งที่ 11 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 8 อ่านต่อ>>>
การประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 10 อ่านต่อ>>
"อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์" อ่านต่อ>>
การประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ครั้งที่ 12/2560 อ่านต่อ>>>

วีดีโอประกอบกิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เตรียมสู่การพัฒนา Learning outcome
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo