ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ข่าวสาร

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 13 New

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 New
สำนักวิจัยและบริการวิชาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบปกติ)      ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนฝ่ายอุตสาหกรรม

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ่านต่อ>>>
สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วม
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย  ในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
การจัดนิทรรศการโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
ณ โรงเรียนจรเข้สามพัน อ่านต่อ>>>
การอบรมเชิงปฏิบติการ "การใช้โปรแกรม
Microsoft Excel" อ่านต่อ>>>
"อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์" อ่านต่อ>>
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
(Thailand Research Expo 2018) อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ>>>
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ>>>
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 12 อ่านต่อ>>>
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย       ระดับชาติครั้งที่ 11 อ่านต่อ>>>

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo