สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ข่าวสารสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14 New
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14 New
สำนักวิจัยและบริการวิชาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบปกติ)      ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 New
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2562 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา New
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนฝ่ายอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ New
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย New

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 14
 อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
อ่านต่อ>>>
อบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 13 อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมผู้บริหารจัดการ
คณะกรรมการจริยธรรมในคน อ่านต่อ>>>
การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ่านต่อ>>>
ประชุมอนุวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562
อ่านต่อ>>>
การประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะ
อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo