สำนักกิจการนิสิต

บริการนิสิต

แบบฟอร์มเคลมประกันอุบัติเหตุ
   
คำร้องขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน WTU    
    แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน PA
    
    บัญชีเครือญาติ (กรณีเสียชีวิต)
    
    หนังสือยิมยอม (กรณีเสียชีวิต)
    
    เอกสารประกอบการเคลมประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)

แบบฟอร์มขอผ่อนผันทหาร
    คำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร


แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงน กยศ./กรอ.
    แบบคำขอกู้ยืม 2561
    
    แบบยื่นความประสงค์กู้ยืมเงินกองุทน กรอ./กยศ. 2561
    
    หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม กยศ.
    
    หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม กรอ.
    
    แผนที่บ้าน
    
    แบบบันทึก การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประจำปีการศึกาษา 2561 อ่านต่อ »»»

ร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»

กิจกรรมราชพฤกษ์รำลึก

พระคุณครู ประจำปีการศึกาษา 2561 อ่านต่อ »»»

กิจกรรมพิธีเทียน

สู่ขวัญน้องใหม่ อ่านต่อ»»»

กิจกรรมสานสัมพันธ์

น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์ อ่านต่อ »»»

กิจกรรมวันมหิดล

 ประจำปี 2561 (กาญจนบุรี) อ่านต่อ »»»

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ»»»

โครงการแห่เทียนพรรษา

บรรยากาศการรับนิสิตใหม่

 วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2561 อ่านต่อ »»»