สำนักกิจการนิสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บริการนิสิต

แบบฟอร์มเคลมประกันอุบัติเหตุ
   
คำร้องขอเบิกเงินค่าสินไหมทดแทน WTU    
    แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน PA
    
    บัญชีเครือญาติ (กรณีเสียชีวิต)
    
    หนังสือยิมยอม (กรณีเสียชีวิต)
    
    เอกสารประกอบการเคลมประกันอุบัติเหตุ (กรณีเสียชีวิต)

แบบฟอร์มขอผ่อนผันทหาร
    คำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร


แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงน กยศ./กรอ.
    แบบคำขอกู้ยืม 2561
    
    แบบยื่นความประสงค์กู้ยืมเงินกองุทน กรอ./กยศ. 2561
    
    หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม กยศ.
    
    หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม กรอ.
    
    แผนที่บ้าน
    
    แบบบันทึก การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»
พิธีถวายเครื่องราชสักการะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ»»»
โครงการแห่เทียนพรรษา อ่านต่อ »»»
บรรยากาศการรับนิสิตใหม่ วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2561 อ่านต่อ »»»
กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2561 (กาญจนบุรี) อ่านต่อ »»»