ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

สำนักวิชาการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

  • เตรียมข้อมูลในระบบเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนในระบบ
  • จัดทำแผนงาน กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานทะเบียนและประมวลผล
  • ดูแลงานวัดผลและประเมินการเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิต ลงทะเบียน,เพิ่ม-ถอน รายวิชา
  • วัดผล และประเมินผลการเรียน แก่อาจารย์และนิสิต
  • ประสานงานกับทุกหลักสูตร ปริญญาตรี โท และปริญญาเอก