ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

สำนักวิชาการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตวัชรพล

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขต กาญจนบุรี

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
  • จัดทำข้อมูลระบบการลงทะเบียน / ลงทะเบียนการจัดการเรียนการสอนในระบบ
  • จัดทำแผนงานกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานของงานลงทะเบียนและประมวลผล
  • ดูแลงานวัดผลและประเมินการเรียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิตลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
  • วัดผลและประเมินผลการเรียนแก่อาจารย์และนิสิต
  • ประสานงานกับทุกหลักสูตรปริญญาตรีโทและปริญญาเอก