งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  • รับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน
  • จัดทำ/เรียบเรียงเอกสารหลักฐาน
  • ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • พิจารณาการจัดจำแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  • สนับสนุนข้อมูลผลการประเมินและมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งวิชาการ

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนดการประชุมประจำปีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ