บุคลากร-เจ้าหน้าที่

*.:。 ✿ * ゚บุคลากรสำนักวิชาการ ゚*.:。 ✿ * ゚

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ(รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา

    ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเกริกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน

    ปี 2539 – 2551   มหาวิทยาลัยเกริก ตำแหน่งล่าสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอธิการบดี

    ปี 2551 – 2552   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและผู้ช่วยอาจารย์

    ปี 2552 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

    ปี 2552 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เลขานุการ

นางสาวพีรกาญจน์ แสงบุญเรือง
เลขาสำนักวิชาการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

นางสาววลัยพร ลอยสูงเนิน
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
นางสาวอริศรา อาภาวัฒนากร
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ

นางสาวกรรณิการ์ ทองแสง
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ วัชรพล
นายศตวุฒิ ศิริภักดิ์
เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอนและการสอบ วัชรพล

ส่วนงานห้องสมุด

นางสาวจารุภา เฟื่องดี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วัชรพล
นางสาวสุภัทร ไชยสาลี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วัชรพล

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ