บุคลากร-เจ้าหน้าที่

บุคลกรสำนักวิชาการ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ(รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2539 – 2551   มหาวิทยาลัยเกริก ตำแหน่งล่าสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอธิการบดี
ปี 2551 – 2552  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตำแหน่งล่าสุด ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและผู้ช่วยอาจารย์
ปี 2552 – ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ปี 2552 – ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

รองผอ./ผู้ช่วยผอ./เลขานุการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ

ส่วนงานห้องสมุด

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ