บุคลากร-เจ้าหน้าที่

*.:。 ✿ * ゚บุคลากรสำนักวิชาการ ゚*.:。 ✿ * ゚

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ(รักษาการ)

คุณวุฒิการศึกษา

    ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
    ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยเกริกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน

    ปี 2539 – 2551   มหาวิทยาลัยเกริก ตำแหน่งล่าสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักอธิการบดี

    ปี 2551 – 2552   วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอธิการบดีและผู้ช่วยอาจารย์

    ปี 2552 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

    ปี 2552 – ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

รองผอ./ผู้ช่วยผอ./เลขานุการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

ส่วนงานการเรียนการสอนและการสอบ

ส่วนงานห้องสมุด

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ