Menu

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัครได้รับเชิญเข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล และแนะแนวศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ศรีสุมาลัย นิ่มขุนทด เป็นผู้บรรยาย  ตามด้วยแนะแนวการศึกษาวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย นำโดยอาจารย์บุญมาก กันหาสาย แนะแนวให้กับโรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ มีนักเรียนและผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมการบรรยายประมาณ 120 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณห้องแกรนด์บอลรูม อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Go to top