Menu

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ จัดโครงการ รักษ์เต้าเฝ้าความเสี่ยงมะเร็ง โดยอาจารย์ของคณะและนิสิตชั้นปีที่ 2 ได้เข้าให้ความรู้แก่สตรีในชุมชนตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Go to top