สมัครเรียน

ผ่านการตรวจประเมินโดยสัตวแพทยสภา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินโดยสัตวแพทยสภาเรียบร้อย
ปีการศึกษา 2562 นี้ เปิดรับสมัครนิสิตเพียง 15คน/ปี 

รับผู้จบมัธยมสายวิทย์ ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

คณะสัตวแพทย์มีโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ให้นิสิตได้ศึกษาอย่างเต็มที่ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทันสมัย เพียงพอ และครบถ้วน สำหรับผู้ที่จบ มัธยมสายวิทย์ “ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย”เรียนที่มหาเวสเทิร์นวิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตร 6 ปี

สิทธิประโยชน์สำหรับนิสิต

  • หอพักฟรี ตลอดหลักสูตร (1ห้อง พัก 2คน)
  • ศึกษาดูงานฟรี ตลอดหลักสูตร
  • สามารถกู้ยืมค่าครองชีพรายเดือน 2,400บาท/เดือน/คน