ปริญญาเอก

ปริญญาเอก,หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus