ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 (นิสิตทุน) นางสาวภัสราภรณ์  หงส์สาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 (นิสิตทุน) นายชาคริต   ทัศนาวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561               โควตา 
3 (นิสิตทุน) นางสาวจุฑาทิพย์   หอมเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
4 (นิสิตทุน) นางสาวณัฏฐณิชา   จิตรสุทธิทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
5 (นิสิตทุน) นางสาวพิมกิตติ   กิจพิทยาฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
6 (นิสิตทุน) นางสาวพรธนนันท์   เกษมประเสริฐการ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
7 (นิสิตทุน) นางสาววรรณภา   บุญมาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 (นิสิตทุน) นางสาวรินรดา   ตรีกาลนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561               โควตา 
9 (นิสิตทุน) นางสาวฆรวัณณ์   ธนารัตนประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
10 (นิสิตทุน) นางสาวปาณิดา   พยุงพรพิสิฐ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
11 (นิสิตทุน) นางสาวปรารถนา   เว้นบาป คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
12 (นิสิตทุน) นางสาวรามีย์ชา   เร๊ะ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
13 (นิสิตทุน) นางสาวจณิสตา  สันติกชกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
14 (นิสิตทุน) นางสาวธัญลักษณ์   อมรเลิศฤทธิชัย คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561                
15 (นิสิตทุน) นางสาววีราวัลย์   พริกบุญจันทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
16 (นิสิตทุน) นางสาวธวัลรัตน์   จินดามัง คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
17 (นิสิตทุน) นาย ธีรภัทร   พันธ์โภชน์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
18 (นิสิตทุน) นางสาวภัทราภรณ์   รื่นสม คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
19 (นิสิตทุน) นางสาวณิชาภัทร  ไพรทูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
20 (นิสิตทุน) นางสาวสุกัญญา   ไตรมูล คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561    
21 (นิสิตทุน) นางสาวพิมพ์ดาว  แสงจันทร์ทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561                โควตา
22 (นิสิตทุน) นางสาวพีรดา  เพิ่มวงศ์นิติกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
23 (นิสิตทุน) นางสาวรัตินาภรณ์  พรมแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
24 (นิสิตทุน) นางสาววีรปริยา  สาทัง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
25 (นิสิตทุน) นางสาวสุชานาฏ  มาลาพันธุ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
26 (นิสิตทุน) นางสาวพัณณ์ชิตา  นักเลิศพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
27 (นิสิตทุน) นางสาวปลายฝน  มหาสมิติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
28 (นิสิตทุน) นางสาววรลักษณ์  โพธิ์ทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
29 (นิสิตทุน) นางสาวไอริณ  เกลี้ยงช่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
30 (นิสิตทุน) นาย​ นนทณัฐ​   พิชิตวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
31 (นิสิตทุน) นางสาวพศวีร์   กาญจนานุช คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
32 (นิสิตทุน) นางสาวสุปภาดา   ศุภภธาภิเศก คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
33 (นิสิตทุน) นางสาวรุ่งทิวา  แซ่ลิ้ม คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
34 (นิสิตทุน) นางสาวฐานิดา  ธานกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
35 (นิสิตทุน) นางสาวแพรวา  ตังมาคภูมิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
36 (นิสิตทุน) นายอภิวิชญ์   ตั้งสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
37 (นิสิตทุน) นางสาวภาราดา  สุจริตธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายทรรศ์ธร พูลสินธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวสุภรักษณ์ โพธิ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวชไมพร ฟูกลิ่น คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
4 นางสาวกิตติพร อินทร์โอสถ คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวอรัญญา อภิพงศ์วัฒนกุล คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
6 นางสาวปัณฑารีย์ บุนจิตบรรจง คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นาวสาววรรักษณ์  โพธิ์ทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาวธนวรรณ   ศรีทะนาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นายปิยะพันธุ์  ชะเอม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวสุพัตรา  สุวรรณชัยรบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวพัณณิตา  เดือนสว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นางสาวรวิสรา  โรจน์นครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาวเกตุมณี  ศรีบุญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
9 นายจิรวัฒน์  ปิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
10 นางสาวจิรัฎฐิติกาล  กังสดาลไพรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
11 นางสาวอังคณา  ไกยนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
12 นายศุภฤกษ์  ชาววัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
13 นางสาวณิชากานต์  เชิดชัยศรีพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
14 นางสาวรามีย์ชา  เร๊ะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวกุลภัสสร์  ธูปโพธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาววรรณษา  โกสุม คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาวสุพรรณษา  กอกุลซัง คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวปฏิมา  โขนภูเขียว คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวกิตติมา   โพธิ์แฉล้ม คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นายภูชิต  โพธิ์ด้วง คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาวชิดชนก  เรือนตื้อ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
9 นางสาวพลอยแท้  ไพรพงษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
10 นางสาวดวงสุดา  เสงี่ยมสกุลสุข คณะเทคนิคการแพทย์ 19 มกราคม 2562  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นาวสาวกวินธิดา   สุทธิสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวประภัสสร  นามวันนา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
3 นางสาวภัสสรา  อ่อนศรียัง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
4 นางสาวสุพัตรา  สิตังนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
5 นางสาวธนัชชา  ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
6 นางสาวสุดารัตน์  เจือจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา           
7 นางสาวเยาวลักษณ์  นาคมณี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
8 นางสาวธนัชกรณ์  ทองนานัปการ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
9 นายบัณฑิต  สินปรุ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
10 นางสาวพวงผกา  ฮุมโฮม คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
11 นางสาวบัณฑิตา  ฤทธิ์สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
12 นางสาวจีระพรรณ  วงษ์ชาลี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
13 นางสาวเพชรพรรณราย  ศรแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
14 นางสาวขนิษฐา  พงษ์ด้วง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
15 นางสาวกสิณา  ปีสมโภชน์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
16 นางสาวกาญจนา  อินธิปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
17 นางสาวปิยนุช  ฝายจันทร์ตา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
18 นางสาวจิรนันท์  พูลพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
19 นางสาวนูรีซัน  เวาะแห คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
20 นางสาวจิรนันท์  พูลพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
21 นางสาวเกวลิน  รัตนมณี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
23 นางสาวรัตติกา  ปราบพาล คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
24 นางสาวสุณัฐนันท์​  เสาทอง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
25 นางสาวสาวิตา​  ภูบุญทอง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
26 นางสาวปริณดา  พลอยสถิตพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
27 นางสาวมลธิรา  นนฤชา คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
28 นาย วิศิษย์ศักดิ์   ยังจีน คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
    1 นางสาวสุภาพร  แก้วนันทา คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    2 นางสาวรัตนสุดา  กุญชวน คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561  
    3 นางสาวรุ่งไพลิน  อุทธิสินธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561  
    4 นางสาวรุ่งนภา  เครือวัลย์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561  
    5 นางสาวอรปรียา  วงค์สวัสดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    6 นางสาววรัญญา  แสงทิพย์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
    1 นางสาวศิราภรณ์  หวังโซ๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    2 นางสาวศิริวรรณ  เชยครบุรี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    3 นางสาวสุทธิดา  วอทอง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    4 นางสาวปิยะฉัตร  ทาอิ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
    5 นางสาวรุ่งฟ้า  ก้านเหลือง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
    6 นางสาวสุธิดา  ปัญจะ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวศศิประภา  ดมประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
2 นางสาวมยุริน  พันขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาวเอมพิกา​  แก้วอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาวชัชฎาพร  หงษ์คำ คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               
5 นางสาวปิยะธิดา  ระวังภัย คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาววรินทร  บุญลา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
7 นางสาวเพ็ญฤดี  หนองนา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาวอรปรียา  แก้วอำไพ คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
9 นางสาวลดาวัลย์  ยอดโธี คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
10 นางสาวอมรรัตน์  ไชยโกฎิ คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
11 นายปัฐวีกานต์  ทองลาย คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
12 นางสาวนริญทิพย์  แววไธสง คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายวัชระ  วันเกิด สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวนุชนาถ  ฮวบอ่วม สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวรังสิมา  นิเวษสาคร สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาววราภรณ์  เจริญผล สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวภัทรภร  ชื่นอารมณ์ สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวมารียะห์  มามะ สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
7 นางสาวจุฑามณี  งามฤทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562               โควตา
8 นางสาวฟารีซา   กาซา สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
9 นางสาวกัลยาภรณ์  จวนเผ่า สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
10 นางสาวจารุวรรณ  แสงสอาด สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวสุกัญญา  นามเพราะ สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  

คณะการบินและโลจิสติกส์

คณะการบินและโลจิสติกส์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร วิทยาเขต กำหนดสอบสัมภาษณ์          สถานะ
1 นางสาวปัณฑิตา กลางแท่น การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
2 นายวีรภัทร  กองอรรถ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
3 นายภาสกร  ที่รัก การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
4 นายรณชัย  โนนพล การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
5 นาย ปุรพล  วงศ์เจียก การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
6 นายอนวัช เสนาเกตุ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
7 นางสาวกิตติยา  ขจีรัตน์วัฒนา การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
8 นางสาวกุลรดา  ยงพิศาลภพ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561          โควตา
9 นางสาวณัฏฐนิชา  สุขทองหลาง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
10 นางสาวสินีนาฎ ภูมิโคกรักษ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
11 นางสาวฤทัยชนก  สายจันสว่าง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
12 นางสาวจินตนา  นาคทองคำ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
13 นายดุสิต ทองสว่าง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
14 นางสาวตะวันฉาย ยินดีรัมย์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
15 นายภูธิป  แข็งฤิทธิ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
16 นายภาณุพงศ์  นามวงษา การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
17 นางสาวแพรวพรรณ  กองฝ่าย การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561           โควตา
18 นางสาวพรชิตา  อำพรพงษ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
19 นางสาวอาริยา  อุทรศรี การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
20 นายธนานนท์   บุตรเนียม การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
21 นางสาวพิมพ์ลภัส  มอบจัน การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
22 นายนัฐวุฒิ  พันเสถียร การบิน วิทยาเขตวัชรพล 19 ม.ค. 2562  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
สายตรง 087 797 1963

Please publish modules in offcanvas position.