ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 (นิสิตทุน) นาย ชาคริต   ทัศนาวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561               โควตา 
2 (นิสิตทุน) นางสาว สุกัญญา   ไตรมูล คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561    
3 (นิสิตทุน) นางสาว รัตินาภรณ์  พรมแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 (นิสิตทุน) นางสาว วีรปริยา  สาทัง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
5 (นิสิตทุน) นางสาว สุชานาฏ  มาลาพันธุ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
6 (นิสิตทุน) นางสาว พัณณ์ชิตา  นักเลิศพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
7 (นิสิตทุน) นางสาว ปลายฝน  มหาสมิติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
8 (นิสิตทุน) นางสาว วรลักษณ์  โพธิ์ทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
9 (นิสิตทุน) นางสาว ไอริณ  เกลี้ยงช่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
10 (นิสิตทุน) นาย​ นนทณัฐ​   พิชิตวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
11 (นิสิตทุน) นางสาว พศวีร์   กาญจนานุช คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
12 (นิสิตทุน) นางสาว สุปภาดา   ศุภภธาภิเศก คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
13 (นิสิตทุน) นางสาว รุ่งทิวา  แซ่ลิ้ม คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
14 (นิสิตทุน) นางสาว ฐานิดา  ธานกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
15 (นิสิตทุน) นางสาว แพรวา  ตังมาคภูมิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
16 (นิสิตทุน) นาย อภิวิชญ์   ตั้งสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
17 (นิสิตทุน) นางสาว ภาราดา  สุจริตธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
18 (นิสิตทุน) นางสาว จันทการน์ ฤทธิมาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
19 (นิสิตทุน) นางสาว ธิตินันท์ เกสสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
20 (นิสิตทุน) นางสาว ธนภร มีแสงธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
21 (นิสิตทุน) นางสาว อริศรา คำภา คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
22 (นิสิตทุน) นางสาว กัญญาณัฐ ทรัพย์เดช คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
23 (นิสิตทุน) นาย วัชรธร ณัฐิกานต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
24 (นิสิตทุน) นางสาว พัณณ์ชิตา นักเลิศพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
25 (นิสิตทุน) นาย กฤษณะพงษ์ เกียรติธนศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
26 (นิสิตทุน) นางสาว ขวัญจิรา เสารางทอย คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
27 (นิสิตทุน) นาย ภูวิศา ชุ่มชื่น คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
28 (นิสิตทุน) นางสาว ณัศนินทร์ หะยีสาและ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
29 (นิสิตทุน) นางสาว ตีรณา ติยะสัตย์กุลโกวิท คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
30 (นิสิตทุน) นาย ระพี รัตน์รวีวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
31 (นิสิตทุน) นางสาว อารียา โทช์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
32 (นิสิตทุน) นางสาว เพ็ญพิมพ์ สารบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
33 (นิสิตทุน) นาย ยงยุทธ สิทธิเนตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
34 (นิสิตทุน) นาย บุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
35 (นิสิตทุน) นาย กฤตภาส เพิ่มทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
36 (นิสิตทุน) นางสาว ชญาดา รัตนสุนทร คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
37 (นิสิตทุน) นางสาว กัญญ์ณพัชร ธนเสฐกุลนันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  โควตา
38 (นิสิตทุน) นางสาว กนกวรรณ เจียรพันธุ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
39 (นิสิตทุน) นางสาว ญาณาภรณ์ โตเกษร คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
40 (นิสิตทุน) นางสาว กนกภรณ์ ศรีเรือง คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
41 (นิสิตทุน) นาย ศตวรรษ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
42 (นิสิตทุน) นางสาว ปรารถนา ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
43 (นิสิตทุน) นางสาว สิริรัญญา ศุภสินรัตนเกื้อ คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
44 (นิสิตทุน) นางสาว ภัทรวรินทร์ วัฒนานพรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
45 (นิสิตทุน) นางสาว ฐิติวรดา ตรีธนูชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
46 (นิสิตทุน) นาย ศิวเมศวร์ คุณประเสริฐ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
45 (นิสิตทุน) นางสาว ภรวริน รุธิระวุฒิ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
46 (นิสิตทุน) นางสาว จุฬาลักษณ์ บำรุงรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  โควตา
47 (นิสิตทุน) นาย ศุภเชฏฐ์ สังสุวรรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  โควตา
48 (นิสิตทุน) นางสาว พิชชาภา เพชรสุขศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  โควตา
49 (นิสิตทุน) นาย สรวิชญ์ เมืองศรีนุ่น คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  โควตา
50 (นิสิตทุน) นางสาว นวพรรณ ไชยมี คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 เมษายน 2562  โควตา
51 (นิสิตทุน) นางสาว ณัฏฐณิชา มีแสง คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  โควตา
52 (นิสิตทุน) นางสาว ตรีธิดา สุขวัฒนาสินิทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  โควตา
53 (นิสิตทุน) นางสาว นภัสกร ไทยวงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 มีนาคม 2562  โควตา
54 (นิสิตทุน) นางสาว ชนิดา สัสสี คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 เมษายน 2562  โควตา
55 (นิสิตทุน) นางสาว ณัฐชานันท์ มากชลบท คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 เมษายน 2562  โควตา
56 (นิสิตทุน) นางสาว ปุณณภา พันพอน คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 เมษายน 2562  โควตา
57 (นิสิตทุน) นางสาว วนัชภรณ์ ชุมเปีย คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 เมษายน 2562  โควตา
58 (นิสิตทุน) นางสาว ชนาพร สุขเกษม คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 เมษายน 2562  โควตา
59 (นิสิตทุน) นางสาว สาวิตรี ธีระดำรงตระกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  โควตา
60 (นิสิตทุน) นาย ปัณณ์ จินตวีรสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  โควตา
61 (นิสิตทุน) นางสาว นภัสสร จั่นเศรณี คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  โควตา
62 (นิสิตทุน) นางสาว ปุริมปรัชญ์ วัฒนพงศ์ภูดิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  โควตา
63 (นิสิตทุน) นาย นิติภูมิ นิลพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 เมษายน 2562  โควตา
64 (นิสิตทุน) นาย ชวิน ธรรมประทีป คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  โควตา
65 (นิสิตทุน) นางสาว อัยรดา วันดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังไม่ระบุ  โควตา
คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว ชไมพร ฟูกลิ่น คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
2 นางสาว อรัญญา อภิพงศ์วัฒนกุล คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
3 นางสาว ปัณฑารีย์ บุนจิตบรรจง คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
4 นางสาว มนัชญา งานแข็ง คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
5 นางสาว ศศิมาภรณ์ โกสุมาร คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
6 นางสาว ชีวีชนก โคตรสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
7 นางสาว สุธาวรรณ บุญทอง คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
8 นางสาว กมลพรรณ ยวนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
9 นาย กมลภู สว่างแสง คณะเภสัชศาสตร์ 26 มกราคม 2562  
10 นางสาว รุ่งทิพย์ ฉิมเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว รามีย์ชา  เร๊ะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
2 นางสาว สุพัตรา  ดือขุนทด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
3 นางสาว ปภัสสวรรณ  พันธุ์เรือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 มีนาคม 2562  
4 นาย ธนภัทร  สุนทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
5 นางสาว นภัสพร  เฮงฮะสุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562  
6 นางสาว ณัฏฐ์นรินทร์  สุวรรณกูด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
7 นางสาว รินรดา  ไม้สังข์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
8 นางสาว ธนิดา  ผดุงฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 มีนาคม 2562  
9 นางสาว กุลภัสสร์  พวงชมภู คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
10 นางสาว น้ำฝน  กะระละสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
11 นางสาว ดวงใจ  ไกลวัลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
12 นางสาว นุชสบา  อินทศร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
13 นางสาว นิศารัตน์  ขันทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
14 นาย กิตติพัฒน์  กิจบำเรอ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว ชิดชนก  เรือนตื้อ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาว ดวงสุดา  เสงี่ยมสกุลสุข คณะเทคนิคการแพทย์ 19 มกราคม 2562  
3 นาย อุดมศักดิ มหานิติพงษ์ คณะเทคนิคการแพทย์  19 มกราคม 2562  
4 นาย อาตีก๊ะ สะแม คณะเทคนิคการแพทย์  9 กุมภาพันธ์ 2562  
5 นาย เจริญ พวงผกา คณะเทคนิคการแพทย์  20 เมษายน 2562  
6 นางสาว พิริยาพร กิตติโฆษน์ คณะเทคนิคการแพทย์  20 เมษายน 2562  
7 นางสาว วรางคนา โกมล คณะเทคนิคการแพทย์  20 เมษายน 2562  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว ประภัสสร  นามวันนา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
2 นางสาว ธนัชชา  ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
3 นางสาว สุดารัตน์  เจือจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา           
4 นาย บัณฑิต  สินปรุ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
5 นางสาว พวงผกา  ฮุมโฮม คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
6 นางสาว บัณฑิตา  ฤทธิ์สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
7 นางสาว จีระพรรณ  วงษ์ชาลี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
8 นางสาว ขนิษฐา  พงษ์ด้วง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
9 นางสาว มลธิรา  นนฤชา คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
10 นาย วิศิษย์ศักดิ์   ยังจีน คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
11 นางสาว จุฑารัตน์ ณ เรียนไธสง คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
12 นางสาว มลธิรา นนฤชา คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562             โควตา 
13 นางสาว ไอลดา อัมระรงค์ คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
14 นางสาว ศิริลักษณ์ สาครขันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
15 นางสาว วารี จันบุตราช คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
16 นางสาว ณัฐธิดา ถูซะหาร คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
17 นาย พงศธร แพงพงษ์มา คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
18 นางสาว วิมลมณี โยธาโคตร คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
19 นางสาว เบญจวรรณ ไววาง คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
20 นางสาว จิราพัชร สุกรี คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
21 นางสาว นิชาภัทร หิรัญญะประทีป คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
22 นาย ณัฐกรณ์ แสงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ 2562  
22 นางสาว สิรินทรา ชัยรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ 2562  
23 นางสาว ณัฏฐนิช แจ่มอำพร คณะพยาบาลศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ 2562  
24 นางสาว กาญจนาพร บุญมีได้ คณะพยาบาลศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ 2562  
25 นางสาว กุลนิษฐ์ บุญปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์  2 กุมภาพันธ์ 2562  
26 นางสาว ภาวิดา เทิดกวินกุล คณะพยาบาลศาสตร์  9 กุมภาพันธ์ 2562  
27 นางสาว ศิริญญา  โคตรชมภู คณะพยาบาลศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
28 นางสาว สุภาวิตา  มาขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562  
29 นางสาว บูนัท  การุณ คณะพยาบาลศาสตร์ 2 มีนาคม 2562  
30 นางสาว ศรัณย์พร  กองเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562  
31 นางสาว ขนิษฐา  ขันทะสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
32 นางสาว ปรีณาพรรณ  จินดาสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562  
33 นางสาว พิมนภา  หัดประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ 15 มีนาคม 2562  
34 นางสาว ลักขณา  ปัญญาดี คณะพยาบาลศาสตร์ 2 มีนาคม 2562  
35 นางสาว อธิตญา  จันทะพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
36 นางสาว เพชรไพลิน  สาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 7 มีนาคม 2562  
37 นางสาว กนกวรรณ  ทองเตจา คณะพยาบาลศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  
38 นางสาว จิดาภา  ไหวพริบ คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
39 นางสาว เจนนภา  สีลาเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
40 นางสาว กันต์ฤทัย  บามา คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
41 นางสาว สุวิตา  ใจมิตร คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
42 นางสาว ศิริรัตน์  ใจเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 30 มีนาคม 2562  
43 นางสาว จิราพร  โชคนัติ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
44 นางสาว ณัฐฐิญา  พรหมรุ่งสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
45 นางสาว ขวัญภิรมย์  ลาลุน คณะพยาบาลศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว สุภาพร  แก้วนันทา คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
2 นางสาว อรปรียา  วงค์สวัสดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาว วรัญญา  แสงทิพย์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
4 นางสาว สุภัสสรา นาวีระ คณะเทคนิคการแพทย์  19 มกราคม 2562  
5 นางสาว กฤษณี จำนงค์ผล คณะเทคนิคการแพทย์  19 มกราคม 2562  
6 นางสาว สุชาดา ปัญญาวีรพัชร คณะเทคนิคการแพทย์  19 มกราคม 2562  
7 นางสาว ชนกพร นิธิจาตุรนต์ คณะเทคนิคการแพทย์  19 มกราคม 2562  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว ศิราภรณ์  หวังโซ๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
2 นางสาว ศิริวรรณ  เชยครบุรี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาว รุ่งฟ้า  ก้านเหลือง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาว ปิยะกรณ์ แย้มเพิก คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
5 นางสาว อรทัย ทานะเวช คณะพยาบาลศาสตร์  19 มกราคม 2562  
6 นางสาว สิริรัตน์ เต็มสิรินันท์ คณะพยาบาลศาสตร์  16 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
7 นางสาว ณัฐภรณ์ ชุมภาพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์  28 กุมภาพันธ์ 2562  โควตา
8 นาย ทวีวุฒิ ปิ่นสุข คณะพยาบาลศาสตร์  16 มีนาคม 2562  โควตา
9 นางสาว ว​ริชา​ สุวรรณ​ชาติ คณะพยาบาลศาสตร์  9 มีนาคม 2562  โควตา
10 นางสาว นูรีดา​ กาซอ คณะพยาบาลศาสตร์  23 มีนาคม 2562  โควตา
11 นางสาว สุทธิดา​ เครือโต คณะพยาบาลศาสตร์  23 มีนาคม 2562  โควตา
12 นางสาว ปิยนันท์ กาบคำ คณะพยาบาลศาสตร์  23 มีนาคม 2562  โควตา
13 นางสาว พรทิตานนท์ มะโน คณะพยาบาลศาสตร์  23 มีนาคม 2562  โควตา
14 นางสาว กุสุมา อุนาสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์  23 มีนาคม 2562  โควตา
15 นางสาว จุฬาลักษณ์ กลั่นบุศย์ คณะพยาบาลศาสตร์  20 เมษายน 2562  โควตา
16 นางสาว ชนิดา มาศเลี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์  20 เมษายน 2562  โควตา
17 นางสาว นภารัตน์ ภูแล คณะพยาบาลศาสตร์  30 มีนาคม 2562  โควตา
18 นางสาว สุกัญญา วิศิษฐศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์  5 เมษายน 2562  โควตา
19 นางสาว พิมลวรรณ นนทรา คณะพยาบาลศาสตร์  5 เมษายน 2562  โควตา
20 นางสาว จุตติมาศ มาลัย คณะพยาบาลศาสตร์  20 เมษายน 2562  โควตา
21 นางสาว ศิรินาฏ ลอยสง คณะพยาบาลศาสตร์  20 เมษายน 2562  โควตา
22 นางสาว เกตกนก นวนทองหลาง คณะพยาบาลศาสตร์  20 เมษายน 2562  โควตา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
โฮมแพน
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว ลดาวัลย์  ยอดโยธี คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
2 นางสาว เอมพิกา  เบญจลักษณ์พิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาว ศศิประภา  ดมประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
4 นางสาว มยุริน  พันขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
5 นางสาว วรินทร  บุญลา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
6 นางสาว อรปรียา  แก้วอำไพ คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นางสาว ภัคสร  แป้นสุขา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาว สุทธิดา  วอทอง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
9 นางสาว อมรรัตน์  ไชยโกฎิ คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
10 นาย ปัฐวีกานต์  ทองลาย คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
11 นางสาว นริญทิพย์  แววไธสง คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
12 นางสาว มิตรสินี  แก้วสมทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
13 นางสาว ปุญชรัสมิ์   คุณาชนม์ คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
14 นางสาว ศุภิสรา   พัฒนาคม คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
15 นางสาว กัลย์สุดา​  ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
16 นางสาว พงษ์ลดา​  จันทะเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
17 นางสาว ศุภกานต์  คำสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
18 นางสาว ฝนฤทัย  ด่านวันดี คณะพยาบาลศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
19 นางสาว จุฑามาศ  ยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มีนาคม 2562  
20 นางสาว ฉัตรชนิกานต์  คงพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มีนาคม 2562  
21 นางสาว กรวิกา  พิมพ์เพ็ง คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มีนาคม 2562  
22 นางสาว ศิริวรรณ  พันธ์บุดดี คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มีนาคม 2562  
23 นางสาว พัชรา  พันสาย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 มีนาคม 2562  
24 นางสาว สลิลทิพย์  ช่วยการ คณะพยาบาลศาสตร์ 2 มีนาคม 2562  
25 นางสาว อินทุอร  บุญวัน คณะพยาบาลศาสตร์ 9 มีนาคม 2562  
26 นางสาว ชลธิชา  อันทะไชย คณะพยาบาลศาสตร์ 8 มีนาคม 2562  
27 นางสาว โชติกา  สิงห์นาราย คณะพยาบาลศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  
28 นางสาว พัชวลี  สิทธิถาวร คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
29 นางสาว ปภาวรินท์  เรืองกระโทก คณะพยาบาลศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  
30 นางสาว ปิยะดา  ปัญญาดี คณะพยาบาลศาสตร์ 16 มีนาคม 2562  
31 นางสาว วิราพร  สีลาดเลา คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
32 นางสาว รัตนาภรณ์  นวลปักษี คณะพยาบาลศาสตร์ 23 มีนาคม 2562  
33 นางสาว ชลิฎาภรณ์  ธรรมวิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ 30 มีนาคม 2562  
34 นางสาว นิศารัตน์  พินันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 30 มีนาคม 2562  
35 นางสาว กมลทิพย์  ชาญณรงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 30 มีนาคม 2562  
36 นางสาว พิลัยวรรณ  ชาญชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
37 นางสาว ปรกร  คำพิสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
38 นางสาว วิรินทร์ธิรา  สาลีพิมพ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
39 นางสาว จาฤดี  ภักดีกาล คณะพยาบาลศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
40 นางสาว ชณากานต์  สุดสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 20 เมษายน 2562  
41 นางสาว จุฑามณี  โฮมแพน  คณะพยาบาลศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นาย วัชระ  วันเกิด สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาว กฤษณา  พลายละหาร สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาว จุฑามณี  งามฤทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562               โควตา
4 นางสาว ฟารีซา   กาซา สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
5 นางสาว กัลยาภรณ์  จวนเผ่า สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
6 นางสาว จารุวรรณ  แสงสอาด สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
7 นางสาว ทิพย์สุดา  ชาตะพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
8 นางสาว ลาภิศ  บวรรัชพงษ สาธารณสุขศาสตร์ 19 มกราคม 2562  
9 นาย ศิริศักดิ์  ไข่กระโทก สาธารณสุขศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
10 นาย ชยุตพงษ  ทองอ้ม สาธารณสุขศาสตร์ 5 เมษายน 2562  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว สุกัญญา  นามเพราะ สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  

คณะการบินและโลจิสติกส์

คณะการบินและโลจิสติกส์
23นางสาวชลลดาแท่งทองหลวงการบินวิทยาเขตวัชรพล19 ม.ค. 2562 โควตา
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร วิทยาเขต กำหนดสอบสัมภาษณ์          สถานะ
1 นางสาว ปัณฑิตา กลางแท่น การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
2 นาย วีรภัทร  กองอรรถ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
3 นาย ภาสกร  ที่รัก การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
4 นาย รณชัย  โนนพล การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
5 นาย ปุรพล  วงศ์เจียก การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
6 นาย อนวัช เสนาเกตุ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
7 นางสาว กิตติยา  ขจีรัตน์วัฒนา การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
8 นางสาว กุลรดา  ยงพิศาลภพ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561          โควตา
9 นางสาว ณัฏฐนิชา  สุขทองหลาง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
10 นางสาว สินีนาฎ ภูมิโคกรักษ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
11 นางสาว ฤทัยชนก  สายจันสว่าง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
12 นางสาว จินตนา  นาคทองคำ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
13 นาย ดุสิต ทองสว่าง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
14 นางสาว ตะวันฉาย ยินดีรัมย์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
15 นาย ภูธิป  แข็งฤิทธิ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
16 นาย ภาณุพงศ์  นามวงษา การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
17 นางสาว แพรวพรรณ  กองฝ่าย การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561           โควตา
18 นางสาว พรชิตา  อำพรพงษ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
19 นางสาว อาริยา  อุทรศรี การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
20 นาย ธนานนท์   บุตรเนียม การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
21 นางสาว พิมพ์ลภัส  มอบจัน การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 19 ม.ค. 2562  
22 นาย นัฐวุฒิ  พันเสถียร การบิน วิทยาเขตวัชรพล 19 ม.ค. 2562  
23 นางสาว ชลลดา  แท่งทองหลวง การบิน วิทยาเขตวัชรพล 19 ม.ค. 2562           โควตา 
24 นางสาว สกลสุภา  สุขสง่า การบิน วิทยาเขตวัชรพล 19 ม.ค. 2562           โควตา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
สายตรง 087 797 1963