ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 (นิสิตทุน) นางสาวภัสราภรณ์  หงส์สาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 (นิสิตทุน) นายชาคริต   ทัศนาวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561               โควตา 
3 (นิสิตทุน) นางสาวจุฑาทิพย์   หอมเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
4 (นิสิตทุน) นางสาวณัฏฐณิชา   จิตรสุทธิทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
5 (นิสิตทุน) นางสาวพิมกิตติ   กิจพิทยาฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
6 (นิสิตทุน) นางสาวพรธนนันท์   เกษมประเสริฐการ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
7 (นิสิตทุน) นางสาววรรณภา   บุญมาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 (นิสิตทุน) นางสาวรินรดา   ตรีกาลนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561               โควตา 
9 (นิสิตทุน) นางสาวฆรวัณณ์   ธนารัตนประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
10 (นิสิตทุน) นางสาวปาณิดา   พยุงพรพิสิฐ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
11 (นิสิตทุน) นางสาวปรารถนา   เว้นบาป คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
12 (นิสิตทุน) นางสาวรามีย์ชา   เร๊ะ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
13 (นิสิตทุน) นางสาวจณิสตา  สันติกชกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
14 (นิสิตทุน) นางสาวธัญลักษณ์   อมรเลิศฤทธิชัย คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561                
15 (นิสิตทุน) นางสาววีราวัลย์   พริกบุญจันทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
16 (นิสิตทุน) นางสาวธวัลรัตน์   จินดามัง คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
17 (นิสิตทุน) นาย ธีรภัทร   พันธ์โภชน์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
18 (นิสิตทุน) นางสาวภัทราภรณ์   รื่นสม คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
19 (นิสิตทุน) นางสาวณิชาภัทร  ไพรทูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
20 (นิสิตทุน) นางสาวสุกัญญา   ไตรมูล คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561    
21 (นิสิตทุน) นางสาวพิมพ์ดาว  แสงจันทร์ทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561                โควตา
คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายทรรศ์ธร พูลสินธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวสุภรักษณ์ โพธิ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวชไมพร ฟูกลิ่น คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
4 นางสาวกิตติพร อินทร์โอสถ คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นาวสาววรรักษณ์  โพธิ์ทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
3 นางสาวธนวรรณ   ศรีทะนาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นายปิยะพันธุ์  ชะเอม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวสุพัตรา  สุวรรณชัยรบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวพัณณิตา  เดือนสว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นางสาวรวิสรา  โรจน์นครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาวเกตุมณี  ศรีบุญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
9 นายจิรวัฒน์  ปิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
10 นางสาวจิรัฎฐิติกาล  กังสดาลไพรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
11 นางสาวอังคณา  ไกยนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
12 นายศุภฤกษ์  ชาววัง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
13 นางสาวณิชากานต์  เชิดชัยศรีพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวกุลภัสสร์  ธูปโพธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาววรรณษา  โกสุม คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาวสุพรรณษา  กอกุลซัง คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวปฏิมา  โขนภูเขียว คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวกิตติมา   โพธิ์แฉล้ม คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นายภูชิต  โพธิ์ด้วง คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาวชิดชนก  เรือนตื้อ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นาวสาวกวินธิดา   สุทธิสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวประภัสสร  นามวันนา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
3 นางสาวภัสสรา  อ่อนศรียัง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
4 นางสาวสุพัตรา  สิตังนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
5 นางสาวธนัชชา  ไชยสิทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
6 นางสาวสุดารัตน์  เจือจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา           
7 นางสาวเยาวลักษณ์  นาคมณี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
8 นางสาวธนัชกรณ์  ทองนานัปการ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
9 นายบัณฑิต  สินปรุ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
10 นางสาวพวงผกา  ฮุมโฮม คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              
11 นางสาวบัณฑิตา  ฤทธิ์สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
12 นางสาวลดาวัลย์  ยอดโยธี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
13 นางสาวจีระพรรณ  วงษ์ชาลี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
14 นางสาวเพชรพรรณราย  ศรแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
15 นางสาวขนิษฐา  พงษ์ด้วง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
15 นางสาวกสิณา  ปีสมโภชน์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
16 นางสาวกาญจนา  อินธิปัญญา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
17 นางสาวปิยนุช  ฝายจันทร์ตา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
18 นางสาวจิรนันท์  พูลพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
19 นางสาวนูรีซัน  เวาะแห คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
20 นางสาวจิรนันท์  พูลพินิจ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
    1 นางสาวสุภาพร  แก้วนันทา คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    2 นางสาวรัตนสุดา  กุญชวน คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561  
    3 นางสาวรุ่งไพลิน  อุทธิสินธุ์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561  
    4 นางสาวรุ่งนภา  เครือวัลย์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561  
    5 นางสาวอรปรียา  วงค์สวัสดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    6 นางสาววรัญญา  แสงทิพย์ คณะเทคนิคการแพทย์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
    1 นางสาวศิราภรณ์  หวังโซ๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    2 นางสาวศิริวรรณ  เชยครบุรี คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    3 นางสาวสุทธิดา  วอทอง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
    4 นางสาวปิยะฉัตร  ทาอิ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวศศิประภา  ดมประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
2 นางสาวมยุริน  พันขุนทด คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวเอมพิกา​  แก้วอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาวชัชฎาพร  หงษ์คำ คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               
5 นางสาวปิยะธิดา  ระวังภัย คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาววรินทร  บุญลา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
7 นางสาวเพ็ญฤดี  หนองนา คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายวัชระ  วันเกิด สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวนุชนาถ  ฮวบอ่วม สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวรังสิมา  นิเวษสาคร สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาววราภรณ์  เจริญผล สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวสุกัญญา  นามเพราะ สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  

คณะการบินและโลจิสติกส์

คณะการบินและโลจิสติกส์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร วิทยาเขต กำหนดสอบสัมภาษณ์          สถานะ
1 นางสาวปัณฑิตา กลางแท่น การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
2 นายวีรภัทร  กองอรรถ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
3 นายภาสกร  ที่รัก การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
4 นายรณชัย  โนนพล การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
5 นาย ปุรพล  วงศ์เจียก การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
6 นายอนวัช เสนาเกตุ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
7 นางสาวกิตติยา  ขจีรัตน์วัฒนา การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
8 นางสาวกุลรดา  ยงพิศาลภพ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561          โควตา
9 นางสาวณัฏฐนิชา  สุขทองหลาง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
10 นางสาวสินีนาฎ ภูมิโคกรักษ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
11 นางสาวฤทัยชนก  สายจันสว่าง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
12 นางสาวจินตนา  นาคทองคำ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
13 นายดุสิต ทองสว่าง การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
14 นางสาวตะวันฉาย ยินดีรัมย์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
15 นายภูธิป  แข็งฤิทธิ์ การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
16 นายภาณุพงศ์  นามวงษา การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561  
17 นางสาวแพรวพรรณ  กองฝ่าย การบิน วิทยาเขตกาญจนบุรี 3 พ.ย. 2561           โควตา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
สายตรง 095 260 7106

Please publish modules in offcanvas position.