image

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มอบทุนการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 20 ทุน

ตามมติผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการที่จะพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่มีศักยภาพ ผลการเรียนดี บุคลิกภาพดี และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นต่อไป จำนวน 20 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท.
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป 
2. ผ่านการกรั่นกรอง และการรับรองจากโรงเรียนที่จบการศึกษา 
3. มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะแก่การเป็นนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
4. ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาทุนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
5. พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ผลการเรียน และการช่วยงานของคณะอย่างเต็มใจ 
6. มีผู้รับรอง/ผู้ปกครอง เซ็นรับทราบ – คำ้ประกัน 
7. อื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
การให้ทุน
การปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทันตแพทย์

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน