ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งชำระ/ต่อปีการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 139,000 5,400,000 900,000
เภสัชศาสตรบัณฑิต 39,000 1,200,000 200,000
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 39,000 680,000 170,000
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 23,000 900,000 150,000
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 23,000 480,000 120,000
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9,000 360,000 90,000

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus