ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งชำระ/ต่อปีการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 139,000 5,400,000 900,000
เภสัชศาสตรบัณฑิต 39,000 1,200,000 200,000
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 39,000 680,000 170,000
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 23,000 900,000 150,000
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 23,000 480,000 120,000
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9,000 360,000 90,000

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน