วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มอบทุนการศึกษาสนับนสนุน 1.2 ล้านบาท สำหรับผู้สมัคร 30ท่านแรก
เพื่อข่าวสารของมหาวิทยาลัยสารทางไลน์ กรุณา Add Friend Social Media...คณะทันตแพทยศาสตร์
* มอบทุนการศึกษาสนับนสนุน 1.2 ล้านบาท สำหรับผู้สมัคร 30 ท่านแรก
* รับเทียบโอนสำหรับเด็กซิ่ว
* ค่าเครื่องมือแพทย์ผ่อนชำระได้
* ผ่านการรับรองทันตแพทยสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
* ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
* สอบด้วยระบบออนไลน์ ทราบผลทันที
* รายงานตัว 40ท่านแรก รับสิทธิหอพักฟรี 1 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์
* สภาวิชาชีพรับรอง
* ยื่น GPA พร้อมรายงานตัวทราบผลทันที
คณะสัตวแพทยศาสตร์
* หอพักฟรีตลอดหลักสูตร
* รับคอมพิวเตอร์พกพา
* ฟรีชุดนิสิต