Health Science

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร, สอบคัดเลือก

นิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2561

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน