ขั้นตอนการสมัคร กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ


สมัครด้วยตนเอง

 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกหลักสูตร
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์ 
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
ขั้นตอนการสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
 • เอกสารสัญญาเข้าศึกษา
 • ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 • เมื่อผู้สมัครเตรียมเอกสารครบแล้วนำมายื่น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. พร้อมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสอบในวันที่มาสมัครทันที
 • เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์การเงินในมหาวิทยาลัยฯ หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
 • รอหนังสือแจ้งกำหนดการรายงานตัวและตารางค่าใช้จ่าย โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
(สามารถขอแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน โทรศัพท์ 02-563-5252-3, 085-802-8833,085820-8833)
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัคร, ใบขึ้นทะเบียนนิสิต, เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ,ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาที่เลือกศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลีนิก)
 • กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 3 ฉบับ
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 • บัตรประจาตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ


Contact Info

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
โทรศัพท์ : 02-563-53-252-3
มือถือ : 085-802-8833, 085-820-8833
Line@western_university

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus