สมัครเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิธีการสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเองที่  
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกหลักสูตร
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกหลักสูตร
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์)

ขั้นตอนการสมัคร
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ พร้อมหลักฐานส่วนตัว จำนวน 3 ฉบับ
 • เมื่อผู้สมัครเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว นำมายื่น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16.00 น. โดยในช่วงเวลาพร้อมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสอบในวันที่มาสมัครทันที
 • เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าแรกเข้าผ่านเคาน์เตอร์การเงิน ภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารที่ระบุในเเบบฟอร์มม
 • ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและชำระเงินค่าแรกเข้าแล้ว ให้รอหนังสือแจ้งกำหนดการเข้ารายงานตัวและตารางค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์                       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  10,500 บาท
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล                         ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  10,500 บาท
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์      ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  10,500 บาท
(สามารถขอแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือดาวน์โหลดที่ www.western.ac.th โทรศัพท์ 02-563-5252-3, 085-802-8833,085820-8833)
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ทราบผลสอบ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
 • ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาการเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจนสมบูรณ์ 
 • ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผลการตรวจจากคลีนิก)
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ 
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 • รูปถ่ายสี หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
 • บัตรประจำตัวประชาชน(ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
  • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอะนอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ
  • มีความพิการทางร่างกายอะนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • มีความผิดปกติกในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 
   • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
   • ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
 • มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ 
  • มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้งสองข้าง
  • ความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
 • โรคหรือความพิการอื่นๆ ซื่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม.

สมัครเรียน, หลักสูตรประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน