ร่วมงานกับเรา

image

ร่วมงานกับเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำคณะและเจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราสามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ด้านล่างค่ะ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประเภทอาจารย์
ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร  2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัครที่รับสมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือใกล้จะสำเร็จการศีกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง
ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน
 รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรบริหารการศึกษา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง
ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง

ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง
ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
 รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรบริหารการศึกษา
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง
ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง
ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทอาจารย์ปริญญาตรี

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ สาขาบัญชี,สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร สาขาละ 2 อัตรา 
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง

ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561
คณะนิติศาสตร์
รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  รับสมัครงาน รับสมัครอาจารย์
 • จำนวนที่รับสมัคร  2 อัตรา 
 • ประเภทของงานที่รับสมัคร การศึกษา-การฝึกอบรม ลักษณะของงานที่รับสมัคร รับสมัครอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 


กรอกข้อมูลการสมัครด้านล่าง

ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทบุคคลากรและเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ(วุฒิปวช.ขึ้นไป)
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ (วุฒิปวช. ขึ้นไป) รับสมัครงาน รับสมัครพนักงานบัญชี
 • รับสมัคร 1 อัตรา 
 • เพศชาย
 • รับสมัคร พนักงานประจำ
 • ลักษณะของงานที่รับสมัคร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว ลงข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
 • คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator หรือมากกว่านั้นได้ มีความชำนาญในการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ,Line (พร้อมแนบผลงานมาแสดง)
 • เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
 • สวัสดิการ ประกันสังคม  อื่น ๆ
 • สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองหรือ ส่ง Resume มาที่ Email:western_pr@hotmail.com
 • สามารถโทรสอบถามได้ที่ 085-802-8833 คุณเสก (จันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 น.)

 ลงประกาศ 1 พฤษภาคม 2561

โปรแกรมเมอร์(Programmer)

APPLY NOW