โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเธียรเตอร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล