มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์