โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล                                           วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย จัดโดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ