โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าให้บริการวิชาการ "โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน" ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมและโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน โดยการสนับสนุนการบริการวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง วันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561            นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  อินหว่าง