การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel"

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน" วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ห้อง Meeting 1 ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น