การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1  โครงการ ดาวน์โหลด
2  กำหนดการ ดาวน์โหลด
3  คำชี้แจงในการส่งบทความ ดาวน์โหลด
4  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิจัย ดาวน์โหลด
5  ตัวอย่างการพิมพ์บทความวิชาการ ดาวน์โหลด
6  แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์ ดาวน์โหลด
7  ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ดาวน์โหลด
     8  แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย (บว.12) ดาวน์โหลด
     9  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
    10  คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านกลั้นกรองผลงานวิจัย ดาวน์โหลด
    11  คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ดาวน์โหลด
    12  รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 14 ดาวน์โหลด
    13  ผลการประเมินการประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ดาวน์โหลด
    14  ประมวลภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ดาวน์โหลด
    15  ประมวลภาพองค์ปาฐกถาการประชุมวิชาการครั้งที่ 14  ดาวน์โหลด

 รวมเล่มอาจารย์ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1  หน้าปกอาจารย์บริหารธุรกิจ ดาวน์โหลด
2  รวมเล่มอาจารย์บริหารธุรกิจ ดาวน์โหลด
3  หน้าปกอาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
4  รวมเล่มอาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
5  หน้าปกอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
6  รวมเล่มอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ 1 ดาวน์โหลด
7  รวมเล่มอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ 2 ดาวน์โหลด

 รวมเล่มนิสิตที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

ลำดับที่ รายการ เอกสาร
1  หน้าปกนิสิตสายสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
2  หน้าปกนิสิตสายวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
3  รวมเล่มนิสิตรัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลด
4  รวมเล่มนิสิตศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
5  รวมเล่มนิสิตบริหารธุรกิจ ดาวน์โหลด
6  รวมเล่มนิสิตบริหารธุรกิจ (ต่อ) ดาวน์โหลด
7  รวมเล่มนิสิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
8  รวมเล่มนิสิต ป.เอก บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
9  รวมเล่มนิสิต ป.เอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6